جزوه کامل درس وب معنایی استاد دکتر جودکی کی طی پاییز ۹۵ تدریس شد (برای امتحان پایانی همین جزوه کفایت میکنه) در زیر قرار دادیم .

دانلود جزوه دستنویس وب معنایی