اسلاید مثالها و تصاویر درس پردازش موازی که طی چند چلسه گذشته توسط استاد جودکی تدریس شده است.

دانلود اسلاید